Loading
ยุโรป

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน TG

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน TG

โรม - ฟลอเรนซ์ - ปิซ่า - เกาะเวนิส – ล่องเรือกอนโดล่า - ลูเซิร์น - อินเทอร์ลาเคน – กรินเดลวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา - ดีฌง – รถไฟ TGV สู่นครปารีส – ล่องเรือบาโตมูช - พระราชวังแวร์ซายส์ – เยี่ยมชมเมืองปารีส

Thai Airways International

ช่องทางการสั่งซื้อทัวร์เพิ่มเติม :

Call Center : 02-187-3092

Hot Line : 061-242-2659

LINE ID : emmerez

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ :

22.00 น.

นัดพบเพื่อทำการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ

นัดหมายคณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ชั้น 4 (ประตู 2) โดยมีเจ้าหน้าที่สิริ ทัวร์เซ็นเตอร์คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

Day : 2

กรุงเทพฯ – โรม – ฟลอเรนซ์

05.55 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครสู่กรุงโรม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG944 เวลา 00.01 – 05.55 น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศอิตาลี)

เดินทางถึงท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโนของกรุงโรม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เมื่อได้สัมภาระเรียบร้อย พาคณะออกเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศนำเยี่ยมชม นครรัฐวาติกัน เป็นนครรัฐที่เล็กที่สุดในโลกทั้งในแง่พื้นที่และประชากร แต่มีความสำคัญเป็นศิลปะและเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของคริสตศาสนา

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าชมโคลอสเซียม สนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ ที่สามารถจุผู้ชมได้ถึง 50,000 คน จากนั้นนำท่านผ่านชมโรมันฟอรั่ม ในอดีตสมัยที่โรมันเรืองอำนาจ ที่นี่คือศูนย์กลางด้านธุรกิจ การค้า ศาสนา และการเมือง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ “จัตุรัสเวเนเซีย” มีอนุสรณ์หินอ่อนของกษัตริย์วิกเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 ผู้รวบรวมแผ่นดินอิตาลี จากนั้นเดินทางไปชม “น้ำพุเทรวี” อิสระให้ทุกท่านเก็บภาพ และพร้อมกับนำท่านชมบันไดสเปน เป็นบันไดที่กว้างที่สุดและยาวที่สุดในทวีปยุโรป มีขั้นบันไดทั้งหมด 138 ขั้น เป็นสถานที่สาธารณะที่ใช้พบปะพูดคุยกันของชาวเมืองโรม จากนั้นเดินทางสู่เมืองฟลอเรนซ์ (300 กม.)

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก West Florence Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day : 3

ฟลอเรนซ์ - ปิซ่า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านชมบรรยากาศของเมืองฟลอเรนซ์ เมืองหลวงเก่าที่มีประวัติมากกว่า 3,000 ปี ของชาวอีทรัสคัน และชาวโรมัน มีศิลปะวัฒนธรรมที่ล้ำค่าอยู่หลายสิ่ง ได้แก่ มหาวิหารแห่งเมืองฟลอเรนซ์ หอศิลป์จุ่มและหอระฆังที่มีความวิจิตรงดงามมาก ซึ่งท่านต้องเห็นด้วยตาของท่านเอง หลังจากนั้นเดินไปยังบริเวณจัตุรัสกลางเมืองซินญอเรียที่มีศาลาว่าการ “ปาราซโซ เวคคิโอ”ตั้งอยู่ และเดินต่อไปยังริมแม่น้ำอาร์โนเพื่อชมสะพานข้ามแม่น้ำที่แปลกตาที่สุดในโลก อย่างสะพานเวคคิโอ จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองปิซ่า ( 95 กม. )

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อิสระเดินเยี่ยมชมเมืองปิซ่า บริเวณจัตุรัสมหาวิหาร ประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมันเนสผสมกอธิก อยู่ 3 สิ่ง ได้แก่ 1.หอศิลป์จุ่ม 2.มหาวิหารแห่งเมืองปิซ่า 3.หอระฆัง หรือหอเอนแห่งเมืองปิซ่าที่ทุกท่านรู้จัก อิสระถ่ายภาพ พักผ่อนหย่อนใจ เมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางต่อไปยังเมืองเมสเตร (313 กม.) เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการท่องเที่ยวเมืองเวนิสในวันถัดไป

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Smart Hotel Holiday หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day : 4

เกาะเวนิส - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูเซิร์น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

เตรียมพร้อมสำหรับการท่องเที่ยวเมืองเวนิส เมืองท่าเก่าแก่ที่เจริญที่สุดในศตวรรษที่ 12 ของโลกใบนี้ ..... นำท่านลงเรือ เพื่อเดินทางสู่เกาะเวนิสหรือเวเนเซีย เมืองที่ใช้การสัญจรโดยเรือเป็นหลัก มีสมญานามเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ศูนย์กลางอยู่ที่ “จัตุรัสซานมาร์โค” รายล้อมรอบจัตุรัสเป็นอาคารสถาปัตยกรรมเวเนเชียน “พระราชวังเก่า” (PALAZZO DUCALE) เคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต “มหาวิหารเซนต์มาร์ก” งดงามอลังการด้วยสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ “แกรนด์คาแนล” เป็นคลองที่กว้างที่สุดของเกาะและงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่สะพานเรียลอัลโต้ จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ลำคลองน้อยใหญ่ สลับด้วยบ้านเรือนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยการล่องเรือกอนโดล่า เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมถ่ายรูป หรือช้อปปิ้งสินค้าของเมือง งานฝีมือตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษที่มีชื่อเสียง อาทิ เครื่องแก้วมูราโน่ เป็นต้น

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์นโดยผ่านทางเมืองลูกาโน่ (504 กม.) เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมาเป็นเวลานานนับศตวรรษ นักท่องเที่ยวและบุคคลผู้มีชื่อเสียงพากันมาเยือนเมืองนี้ และตั้งอยู่ริมทะเลสาบลูเซิร์น จึงมีกิจกรรมทางน้ำ การปีนเขา และกีฬาบนเขาสำหรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี และมีสภาพอากาศกำลังดี จึงได้รับสมญานามว่า “ลูเซิร์นริเวียรา”

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Monopol Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day : 5

กรินเดอวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเคน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำคณะออกเดินทางสู่เมืองกรินเดอวาลด์ เพื่อไปที่สถานีรถไฟ ไคเนไชเดก (Kleine Scheidegg) จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวยอดเขาจุงเฟรา ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป สัมผัสรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ Jungfraubahhn ขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำทุกท่านเพลิดเพลินไปกับการเล่นหิมะในลานกว้าง Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป มองเห็นได้กว้างไกลที่สุด อิสระให้ท่านได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาจุงเฟรา และจากนั้นนำท่านไปที่ “Alpine Sensation” ตื่นตาตื่นใจไปกับแสงสีและเสียงเพลง จุดนี้จะแสดงให้เห็นภาพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสำหรับการบุกเบิกเพื่อท่องเที่ยวบนเขาจุงเฟรา ยังไม่พอสำหรับกิจกรรม Ice Palace ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1930 เป็นถ้ำน้ำแข็ง อันสวยงาม จะมีการแกะสลักน้ำแข็ง สวยใสราวคริสตัล ทุกท่านจะตะลึงถึงความสวยงาม ถ่ายรูปกับตุ๊กตาสลักน้ำแข็งน่ารักๆ มากมาย และให้ท่านมีเวลาอย่างเต็มที่ที่จะเก็บภาพที่ระลึกบนลานกว้างที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ด ที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป และมาเสิร์ฟกันต่อด้วยความหวานของร้าน Lindt Swiss Chocolate Heaven มีห้องจัดแสดงการทำช็อคโกแลตของลินด์ท ในห้องนี้ได้จำลองครัวขนาดย่อมๆ ที่โชว์การทำช็อคโกแลต แถมยังมีภาพเสมือนจริงที่เหมือนมีพ่อครัวมาทำช็อคโกแลตให้ท่านชมอยู่ตรงหน้า อิสระให้ทุกท่านได้พักผ่อนและช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ ของที่ระลึกในเมือง เมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับเมืองอินเทอร์ลาเคน

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Hotel Kreb หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day : 6

ดีฌง – รถไฟTGV สู่นครปารีส – ล่องเรือบาโตมูช

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำคณะข้ามเขตแดนเข้าสู่เมืองดีฌง ประเทศฝรั่งเศส (309 กม.) เมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องไวน์เป็นอย่างยิ่ง พร้อมทั้งยังเป็นเมืองที่มีโบสถ์ของคริสตจักรอยู่เป็นจำนวนมากอีกด้วยเดินทางสู่ปารีส โดยระหว่างทางจะผ่านชนบทของประเทศฝรั่งเศส ที่เต็มไปด้วยทุ่งเกษตรกรรมอันเป็นเอกลักษณ์แปลกตาน่าชม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านนั่งรถไฟ TGV สู่นครปารีส วิ่งด้วยความเร็ว 250 ก.ม./ช.ม. นครที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นำของแฟชั่น มนต์เสน่ห์อันล้นเหลือทำให้เมืองนี้ ติด 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวมีความต้องการมาเยือนมากที่สุดโดยเริ่มที่การชมโบสถ์นอร์ตเทอดาร์ม จนสมควรแก่เวลา นำท่าน ล่องเรือบาโตมูช ชมบรรยากาศบนแม่น้ำแซน ชมความงามสองฝากฝั่งริมแม่น้ำแซน ที่ประกอบไปด้วยสิ่งล้ำค่า และสถาปัตยกรรมที่สวยงามของฝรั่งเศสมากมาย อาทิ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ โบสถ์นอร์ตเทอดาร์ม เป็นต้น

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านสู่หอไอเฟล หอสูงเด่นตระหง่านที่โดดเด่นคู่เมืองปารีสมาอย่างยาวนาน นำท่านขึ้นชมจุดชมวิวของหอไอเฟลชั้น 2 โดยลิฟต์ อิสระให้ทุกท่านเก็บภาพความประทับใจของวิวเมืองปารีสยามค่ำคืนในมุมสูง // ที่พัก Mercure Paris La Defense Grand Arche หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day : 7

พระราชวังแวร์ซายส์ – ปารีส - ช้อปปิ้งแกลลอรี่ลาฟาแยต

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำทุกท่านเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปฐพี มีการตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ พร้อมด้วยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น พาท่านชมห้องต่างๆ ของพระราชวัง นอกจากนี้สวนด้านหลังยังยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้ตัวพระราชวัง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเพลิดเพลินกับมนต์เสน่ห์ของมหานครปารีส โดยเริ่มต้นที่ถนนชองป์เอลิเซ่ ถ่ายรูปกับหอไอเฟลที่จัตุรัสทรอคคาเดโรเป็นจุดกลางกรุงปารีส นำท่านสู่ประตูชัย เก็บภาพความประทับใจ พร้อมชมบรรยากาศโดยรอบ ปาแลเดอชาโย โบสถ์แองแวลิด โรงเรียนนายร้อยทหารบก ผ่านชมจัตุรัสคองคอร์ด บริเวณที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวแนตถูกประหารชีวิต พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ อาคารที่เก่าแก่ด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ อิสระช้อปปิ้งกับร้านค้าปลอดภาษี รวมไปถึง ห้างสรรพสินค้าที่โด่งดัง มีชื่อเสียงมากที่สุด ณ ห้าง แกลลอรี่ลาฟาแยต มีสินค้าแบรนด์เนม และของที่ระลึกมากมาย อาทิ แฮเมส ชาแนล หลยุส์ วิตตอง เป็นต้น

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Mercure Paris La Defense Grand Arche หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day : 8

ปารีส - กรุงเทพมหานคร

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

เมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติชาร์ล เดอ โกล เพื่อทำการเช็คอินและคืนภาษีสำหรับการช้อปปิ้ง จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931 เวลา 12.30 – 06.00 น.(ณ เวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

06.00 น.

กรุงเทพฯ

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

ช่วงเวลาเดินทาง :

วันเดินทาง ผู้ใหญ่พักคู่ ผู้ใหญ่พักเดี่ยว เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง จอง
Thai Airways International 05 พค. 2561 - 13 พค. 2561 95,000 บาท 106,500 บาท 85,500 บาท 76,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เงื่อนไขและคำแนะนำสำหรับการซื้อทัวร์
ค่าทัวร์ต่อท่านรวม :  
ü  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน
ü  ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ ตามมาตรฐานยุโรป
ü  ค่าเข้าชมสถานที่ สนามกีฬาโคลอสเซียม,พระราชวังแวร์ซาย, เรือข้ามฟากเกาะเวนิส, ล่องเรือ     กอนโดล่า , ล่องเรือบาโตมูชแม่น้ำแซน, รถไฟ TGV สู่ปารีส
ü  โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ü  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
ü  ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี่ (เชงเก้น) **พักในประเทศอิตาลี 2  คืน และเข้าเป็นประเทศแรก**
ü  ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS  PLAN ความคุ้มครองตามสัญญาในกรรมธรรม์ (หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์)
ü  ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
ü  ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโรต่อคนต่อวัน
 
ค่าทัวร์ไม่รวม :  
ý   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
ý   ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
ý   ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
ý   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 
การจองทัวร์ (How to make your reservation) :  
1.        หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ SIRI TOUR CENTER กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จักและเชื่อถือได้ ซึ่งจะดูแลท่านด้วยขั้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ
2.        เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และ ชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 20,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 7 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ต่อบุคคลดังต่อไปนี้ (Cannot make your reservation) :  
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้
1.        เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิด ถึง 4 ขวบ
2.        ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้ วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่าง ๆ ในการพยุงตัว
3.        ผู้เดินทางที่บ่งบอกถึงการเป็นบุคคลไร้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยว
4.        ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ และต้องการแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง หรือกลางทาง
5.        บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิ ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง, พูดจาหยาบคาย, สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทำการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้
 
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 – 31 ต.ค.) / เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)
 
***เงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลา***  
·                   ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด  
·                   ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน  
·                   ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 วัน หัก 50% ของค่าทัวร์  
·                   ยกเลิกในวันเดินทาง 3 วัน หรือ NO SHOW หัก100% ของค่าทัวร์  
***เหตุผลประกอบการยกเลิกการเดินทาง***  
·         หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง และสามารถหาบุคคลมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น (แต่จะต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่เป็น NON-CHANGE NAME & NON-REFUND)  
·         หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ตามหลักการพิจารณาของสถานทูตทุกประการ  ให้นับการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด เป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลาดังกล่าวข้างต้น หากในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
·         บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน (โดยจะคืนค่าทัวร์ให้แก่ผู้เดินทางเต็มจำนวน ยกเว้นค่าวีซ่าในกรณีที่มีการยื่นแล้ว)
·         บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับช่วงเวลาการเดินทาง รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยอันได้แก่ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
·         ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้วทั้งหมด
 
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) :        
·         หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาวันเดินทาง สามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 30 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) :  
·         ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป โดยจะเป็นไปตามสายการบินซึ่งเป็นผู้กำหนด และทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
·         กรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND เงินตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินนั้นสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่
 
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) :  
v  การเดินทางเป็นหมู่คณะของสายการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ star Alliance  ได้ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในแต่ละประเภทของตั๋วเดินทาง ซึ่งการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดล้วนเป็นสิทธิของสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) :  
 หากมีการเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว  
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) :  
·         ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin/Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน และอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันกับกลุ่มคณะของท่านตามที่ต้องการ
·         โรงแรมหลายแห่งในยุโรปและทวีปอื่นในเขตโซนเหนือหรือใต้สุด โดยเฉพาะโรงแรมที่อยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติ หรือเขตพื้นที่เมืองที่มีอูณภูมิเฉลี่ยไม่เกิน 18 องศาเซลเซียสต่อปี จะไม่มีเครื่องปรับอากาศในห้องพัก โดยมักจะมีเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมให้บริการเฉพาะในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
·         ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3 -4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในช่วงเวลาดังกล่าว
·         โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องที่ใหญ่กว่าเดิม ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นห้องพักแบบ DOUBLE SINGLE USE ได้
 
สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) :  
·         การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือการเปิดรับจองผ่านทาง Online ซึ่งหากในช่วงวันเวลาเดินทางดังกล่าวที่คณะจะเข้าชมและไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงินค่า Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้
·         และหากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง ที่เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระค่า Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชำระเงิน
 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter) :  
·         ค่าทัวร์นี้ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึ้นลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 1.5 ยูโร / ใบ / ครั้ง
·         สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) และการเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หากสัมภาระของท่านมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด
·         สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
·         ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีการบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้มีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม หรือ 23 กิโลกรัม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสายการบินนั้น ๆ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะทำการส่ง “ใบเตรียมตัวสำหรับการเดินทาง” ให้แก่ท่านในช่วงก่อนวันเดินทาง โปรดศึกษาโดยละเอียด
·         กระเป๋า สัมภาระที่มีล้อเลื่อน และมีขนาดใหญ่เกินกว่าขนาดมาตรฐาน ไม่เหมาะแก่การเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนยานพาหนะในการเดินทาง ได้แก่ เครื่องบิน รถโค้ช รถไฟ เป็นต้น โปรดพิจารณาในการใช้งานดังกล่าว
·         บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญหาย, สูญเสียของกระเป๋าและสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน โดยทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งสายการบินจะรับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือสูญเสียของสัมภาระในกระเป๋าใบใหญ่ที่โหลดขึ้นเครื่อง ตามการพิจารณาการชดเชยเงินตามแต่กฎของสายการบินนั้น ๆ
 
การสูบบุหรี่ (Smoking Area) :  
§  ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป หรืออเมริกา มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม  
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) :  
v  หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด  
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศอิตาลี  ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วันทำการ
(ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ขอความกรุณาทุกท่านมาสแกนลายนิ้วมือด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี)
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น15 ถนนสีลม (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง)
1.พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ และ พาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
2.รูปถ่ายสีขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดำ และห้ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป
3.สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์
4.หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา  โดยมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร
5.กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอหนังสือรับรองบริษัทที่ คัดไว้ไม่เกิน 3  เดือน
6.กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี “หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา” (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง อายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร
7.หนังสือรับรองบัญชีจากธนาคาร ( Bank Certificate ) ที่มีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า และ  Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้เดินทางย้อนหลัง 3 เดือน รายการล่าสุดไม่เกิน 7 วัน (สามารถ ใช้ Copy จาก bookbank ได้หากมีการปรับสมุดอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก
***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***
8.กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
9.กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
หมายเหตุ : ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอทุกกรณี
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า
ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

Subscribe our newsletter

กรอก email เพื่อรับข่าวสาร/โปรโมชั่นสุดคุ้ม และสิทธิประโยชน์ดีๆ ของท่านก่อนใคร!