Loading
ยุโรป

ทัวร์แกรนด์จอร์เจีย 7 วัน 5 คืน KC

ทัวร์แกรนด์จอร์เจีย 7 วัน 5 คืน KC

อัสตาน่า TSE – ทบิลิชิ TBS - ทบิลิซี -สะพานแห่งสันติภาพ - กูดารี –อ่างเก็บน้ำชินวารี - คัสเบกิ - มิสเคด้า – ชมมหาวิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี -กอรี Gori - บาคูรินิ - ตลาดเช้า – โบสถ์ Gelati – วิหาร Bagrati – เมืองบาทูมิ - อัลมาตี้

Air Astana

ช่องทางการสั่งซื้อทัวร์เพิ่มเติม :

Call Center : 02-187-3092

Hot Line : 061-242-2659

LINE ID : emmerez

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ :

Day : 1

กรุงเทพ - อัสตาน่า TSE – ทบิลิชิ TBS

03.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับและดูแลในการตรวจเอกสารการเดินทาง เคาน์เตอร์ของสายการบินแอร์ อัสตาน่า

06.15 น.

ออกเดินทางสู่สนามบิน นูซุลตัน นาซาร์บาเยฟ (TSE) อัสตาน่า ในประเทศคาซัคสถาน โดยสายการบินแอร์ อัสตาน่า เที่ยวบินที่ KC232 (ใช้เวลาบิน 8 ชั่วโมง)

***ท่านสามารถ UP BUSINESS CLASS ตลอดเส้นทาง ไป-กลับ ในราคาสุดพิเศษ!!!*** เพิ่มจากราคาทัวร์ เพียง 42,000. - ตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนธันวาคม 2561 เท่านั้น

13.15 น.

เดินทางถึงเมืองอัสตาน่า ประเทศคาซัคสถาน รอเปลี่ยนเครื่อง สู่ เมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย

16.30 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบินแอร์ อัสตาน่า เที่ยวบินที่ KC119 (ใช้เวลาบินโดยประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที พักผ่อนรับประทานอาหารบนเครื่องบิน)

18.00 น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติทบิลิซิ TBILISI (TBS) ประเทศจอร์เจีย

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับ ณ ทางออกของผู้โดยสายขาเข้า .... จากนั้นนำท่านดินทางเข้าสู่ตัว เมืองทบิลิซี และเดินทางไปยังโรงแรมที่พัก ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ASTORIA HOTEL HOTEL@TBILLISI ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

Day : 2

ทบิลิซี

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านดินทางเข้าสู่ตัวเมืองทบิลิซี ถูกสร้างโดยกษัตริย์วาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) เมื่อครั้งคริสตศรรษที่ 5 หรือเมือประมาณ 1,500 ปีก่อน เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป ....... นำท่านเที่ยวชมเมืองทบิลิซี (OLDTOWN: METECHI) ชมป้อมนาริกาลา(NARIGALA FORTRESS) และอนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย (Kartlis Deda, Mother Georgia) ป้อมนาริกาลาเป็นปราการหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือนครทบิลิซี สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 ผ่านผู้ปกครองมาหลายยุคหลายสมัยที่ต่างผลัดกันเข้ามารุกรานนครเล็กๆ บนเส้นทางสายไหมแห่งนี้ ราชวงศ์อุมัยยัด (Umayyad Dinasty) ของชาวอาหรับได้ต่อเติมป้อมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7 ต่อมาพวกมองโกลตั้งชื่อให้ใหม่ว่า NARIN QALA แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด .... จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ SHARDEN STREET เป็นถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่จะเป็นแหล่งรวมของร้านอาหารพื้นเมือง ร้านกาแฟ มากด้วยผู้คนพื้นเมืองและนักท่องเที่ยว บริเวณนี้จะมีบ้านเมืองเก่าในแบบทบิลิซีที่โดดเด่น นอกจากด้านอาหารแล้วยังมีพ่อค้าแม่ค้านำสิ่งของต่างๆมาวางขายมากมาย รวมทั้งศิลปกรรมจากฝืมือที่สท้อนถึงศิลปะแบบจอร์เจียแท้ๆอีกด้วย และด้วยประเทศนี้เป็นชาวคริสต์ทำให้ศิลปะส่วนใหญ่มีการสร้างสรรค์ให้เป็นรูปไม้กางเขน หรือไม่ก็เครื่องหมายกากบาทรวมอยู่ด้วย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

จากนั้นนำทุกท่าน สู่สะพานแห่งสันติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE)”เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมือง Tbilisi ออกแบบโดย สถาปัคนิกชาวอิตาเลื่ยนชื่อ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที่ 150 เมตร ลักษณะการออกแบบร่วมสมัย เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2010 โครงสร้างนั้นถูกออกแบบและสร้างที่อิตาลี และนำเข้ามาโดยรถบรรทุก 200 คัน เพื่อเข้ามาติดตั้งในเมือง Tbilisi ที่ตั้งนั้นอยู่บนแม่น้ำ Mtkvari River สามารถมองเห็นได้หลายมุมจากในเมือง และยังมี illuminating ที่จะแสดงแสงสีจากไฟ LED ที่ติดตัวรอบตัวสะพานเป็นเวลา 90 นาทีก่อนที่พระอาทิตย์จะลับขอบฟ้า ..... จากนั้นนำท่านไป ชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี (HOLY TRINITY CATHEDRAL) ที่เรียกกันว่า Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์โธดอกจอร์เจียตั้งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึ้นระหว่างปี 1995 และปี 2004 และเป็นวิหารที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถ์ออร์โธดอกในโลก

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ASTORIA HOTEL HOTEL@TBILLISI ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

Day : 3

ทบิลิชิ – กูดารี –อ่างเก็บน้ำชินวารี - คัสเบกิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางไปตามเส้นทางหลวงของจอร์เจียที่มีชื่อว่า Georgian Military Highway ถนนสายนี้เป็นถนนสายสำคัญที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียอยู่ภายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักในการข้ามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังที่ภูมิภาคนี้ ถนนแห่งประวัติศาสตร์นี้เป็นเส้นทางที่จะนำท่านขึ้นสู่ เทือกเขาคอเคซัส (THE CAUCASUS MOUNTAIN) เป็นเทือกเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ และเทือกเขาคอเคซัสน้อย ระหว่างทาง ... จากนั้นออกเดินทางต่อไปตามเส้นทางหลวงริมฝั่งแม่น้ำ Aragvi ผ่าน Jvari Pass ที่ระดับความสูง 2,395 เมตร) บนเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ เพื่อเดินทางสู่ เมืองคัสเบกิ (Kazbegi) ความสูงที่ 1700 เมตร หรือในปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา (Stepansminda) ชื่อนี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 นี้แต่คนมักจะเรียกติดปากกันอยู่ว่า คัสเบกิอยู่ เมืองนี้อยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัสที่สำคัญของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทัศน์ที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคัสเบกิอีกด้วย ... นำท่านแวะชม ป้อมอันนานูรี (ANANURI FOITRESS) ป้อมปราการเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ชมร่องรอยของซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการแห่งนี้ไว้เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายใน ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิ้น ภายในยังมี หอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตั้งตระหง่าน จากมุมสูงของป้อมปราการนี้จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของ อ่างเก็บน้ำชินวารี (ZHINVALI) ที่ซึ่งทำให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำไว้ดื่มไว้ใฃ้และชื่นชมทัศนียภาพทิวทัศน์ ของภูเขาล้อมรอบสถานที่แห่งนี้ เพลิดเพลินให้ท่านได้ถ่ายภาพ ในระหว่างทาง แวะเที่ยวที่อนานูริไม่นานก็ออกเดินทางต่อ ขับรถไต่ระดับความสูงเทือกเขา Greater Caucasus ระหว่างทางก็นั่งชมวิวภูเขาที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนไปเพลินๆ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถขับเคลื่อน 4 ล้อ นั่งรถจิ๊ป 4X4 เพื่อขึ้นเขาไปชมโบสถ์ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใช้เวลาราว 30 นาที สู่เนินเขา ที่ตั้งของโบสถ์สมินดา ซาเมบา Tsminda Sameba หรือ โบสถ์เกอเกติ (GERGETI TRINITY CHURCH) คือโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญหนึ่งของประเทศจอร์เจีย โบสถ์คริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์เก่าแก่นี้ สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่มาตั้งแต่ศตวรรษที่ Metekhi St, Tbilisi, จอร์เจีย14 บนยอดเขาที่มีความสูงถึง 2,170 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติของเทือกเขาคอเคซัสรอบทิศและโบสถ์เล็กๆ ที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาจึงทำให้ที่นี่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่สมัยที่จอร์เจียยังอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียตซึ่งตั้งอยู่อย่างสวยงามและโดดเด่น บนเนินเขาซึ่งล้อมรอบไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี ที่ระดับความสูง 2,170 เมตร ... จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ สู่เมืองกูตัวริ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GUDAURI INN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

Day : 4

กูดารี – มิสเคด้า – ชมมหาวิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี - กอรี Gori - บาคูรินิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคด้า (MTSKHETA) ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี ตั้งอยู่ห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 25 กม.(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) และในอดีตเมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอิเบเรีย (Iberia Kingdom) ซึ่วเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึงปี ค.ศ.500 แต่ตอนนี้ไม่มีอะไรจากสมัยนั้นหลงเหลืออยู่แล้ว ศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแผ่ในเมืองนี้ช่วงศตวรรษที่ 4 องค์การยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียน “โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า (HISTORICAL MONUMENT OF MTSKHETA) เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1994 นอกจากนี้องค์การยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิทสเคต้าให้เป็นมรดกโลก (UNESCO WORLD HERITAGE SITE) ..... นำท่านชมมหาวิหารจวารี (JVARI MONASTERY) หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ ของศานาคริสต์นิกายออโธด๊อก สร้างขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี้เป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ ซึ่งชาวเมืองกล่าวกันว่า นักบุญนีโน่ หรือแม่ชีนีโน่ แห่งคัปปาโดเกีย (เมืองหนึ่งในประเทศตุรกีปัจจุบัน) ได้นำไม้กางเขนนี้เข้ามาและเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล ...... นำท่าน ชมวิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) สร้างราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) (ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ทุกวันนี้ เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นบ้านเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียง เรื่องความโหดเหี้ยมในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี้ ..... นำท่าน ชม อุพลิสชิเค่ (ULISTSIKHECAVE – TOEN)หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กันมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง (Hellenistic and Late Antique periods) ช่วง500 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ.500 เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญสุดขีดคือ ในช่วงคริสตวรรษที่ 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้างไป ท่านจะได้พบกับศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเก้น (Pagan) ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟ เป็นลัทธิของคนในแถบนี้ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้าเมื่อ 1700 ปีก่อน และยังมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 ..... จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ สู่เมืองบาคูรินิ (BAKURIANI) ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ห่างจากระดับน้ำทะเล 1700 เมตร

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม BAKURINI VERE PALACE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

Day : 5

ตลาดเช้า – โบสถ์ Gelati – วิหาร Bagrati – เมืองบาทูมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

ยามเช้านำทุกท่านเดิน ชมตลาดผลไม้ ของเมืองเพื่อชมวิถีชีวิตของชาวเมือง จากนั้นนำทุกท่านชม โบสถ์ Gelati (Geleti Cathedral) วิหารเก่าแก่ที่ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก โบสถ์ Gelati นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่สะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในยุคทองของจอร์เจีย สร้างโดย King David IV แห่งจอร์เจีย ในศตวรรษที่ 12 ในสมัยก่อนได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัย นับได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ..... จากนั้นนำทุกท่านชม โบสถ์ (BAGATI CATHEDRAL) สร้างในปีศตวรรษที่ 11 สะท้อนถึงสถาปัตยกรรมยุคกลางอย่างเด่นชัด แม้ว่าตัวโบสถ์จะได้รับความเสียหายทั้งจากศัตรูผู้รุกรานและภัยธรรมชาติมาหลายศตวรรษ แต่ก็ได้มีการบูรณะมาโดยตลอด ทุกท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์โดยรอบเนื่องจากโบสถ์ตั้งอยู่บนเนินเขา Ukimerioni ทำให้สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามได้โดยรอบ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไป ยังเมืองบาทูมี่ (BATUMI) (ระยะทางประมาณ 140 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองนี้เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเล บนชายฝั่งตะวันออกของทะเลดำ เป็นเมืองหลวงของ อัตจารา (Ajara) เป็นสาธารณรัฐอิสระที่ปกครองตนเองอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศจอร์เจียครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้างปละมีสภาพภูมิทัศน์ที่หลากหลายแตกต่างกัน มีทั้งบริเวณเทือกเขาสูงที่อุดมไปด้วยป่าไม้เขียวขจี ไปจนถึงเนินเขาที่เขียวชอุ่ม เป็นหนึ่งในเมืองที่มีทิวทัศน์สวยที่สุดของจอร์เจีย มีความงามของธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจ พื้นที่ด้านหนึ่งของเมืองที่ถูกล้อมด้วยทิวทัศน์ของทะเลดำ เมืองบาทูมิ (Batumi) เป็นเมืองที่มีท่าเรือสำคัญขนาดใหญ่ รวมถึงถนนที่เต็มไปด้วยต้นไม้สองข้างทาง ..... นำท่านชมบรรยากาศของบ้านเรือนเก่า ในย่าน Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square สร้างขึ้นในปี 2009 เป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze สร้างด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน และในปี 2011 ที่ผ่านมา สถานที่แห่งนี้ได้เริ่มปรับปรุงเพื่อให้เป็นแหล่งบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของเมืองประกอบไปด้วยภัตตาคาร, โรงแรม, ไนท์คลับ ฯลฯ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก LEOGRANDI HOTEL @BATUMI ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

Day : 6

ทบิลิชี - อัลมาตี้

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี (TABILISI) ระหว่างทางชม Iago’s wine cellar หมู่บ้าน Chardhakhi ณ หมู่บ้านแห่งนี้ทุกท่านจะได้ชมไร่องุ่น โรงบ่มไวน์ที่ยังคงการผลิตแบบดั้งเดิม ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์เชื่อว่าการปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์เริ่มจากที่ประเทศจอร์เจียนี้เมื่อประมาณ 4,000 กว่าปีมาแล้ว ให้ทุกท่านได้ลิ้มชิมไวน์รสเลิศและชื่นชมบรรยากาศไร่องุ่นที่สวยงามสุดลูกหูลูกตา

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำทุกท่านเดินทาง สู่เมืองอัลมาตี้

13.50 น.

ออกเดินทาง สู่เมืองอัลมาตี้ โดยสายการบินแอร์ อัสตาน่า เที่ยวบินที่ KC142

19.25 น.

เดินทางถึงสนามบิน อัลมาตี้ (คาซัคสถาน TBS) **รอเปลี่ยนเครื่อง**

Day : 7

อัลมาตี้ – สุวรรณภูมิ

01.00 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ อัสตาน่า เที่ยวบินที่ KC931

08.55 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

ช่วงเวลาเดินทาง :

วันเดินทาง ผู้ใหญ่พักคู่ ผู้ใหญ่พักเดี่ยว เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง จอง
Air Astana 11 เมย. 2561 - 17 เมย. 2561 49,888 บาท 60,888 บาท 48,888 บาท 47,888 บาท
Air Astana 25 เมย. 2561 - 01 พค. 2561 45,888 บาท 56,888 บาท 44,888 บาท 43,888 บาท
Air Astana 02 พค. 2561 - 08 พค. 2561 43,999 บาท 54,999 บาท 42,999 บาท 41,999 บาท
Air Astana 06 มิย. 2561 - 12 มิย. 2561 43,999 บาท 54,999 บาท 42,999 บาท 41,999 บาท
Air Astana 12 กย. 2561 - 18 กย. 2561 43,999 บาท 54,999 บาท 42,999 บาท 41,999 บาท
Air Astana 17 ตค. 2561 - 23 ตค. 2561 49,888 บาท 60,888 บาท 48,888 บาท 47,888 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :

*** หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก ***
ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของภาหนะที่ใช้ในการนำเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้กรณีที่คณะออกเดินทางกรณีที่ต่ำกว่า 15 ท่าน ทางคณะทัวร์ ขอเพิ่มท่านละ 2,000 บาท กรณีที่คณะทัวร์ทุกท่านต้องการออกเดินทาง พร้อมมีหัวหน้าทัวร์ไทย อำนวยความสะดวก 

อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class)  , ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน รวมทั้งสิ้น 5 คืน
ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
ค่าวีซ่าเข้าประเทศคาซัคสถาน **หมายเหตุ** ประเทศจอร์เจียไม่ต้องทำวีซ่า
ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง)
ค่าระวางน้ำหนัก 20 กิโลกรัม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
û  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
û  ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
û ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จาก
เมืองไทย USD/วัน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
û 3 USD / ท่าน สำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  x 5 วัน = 15 USD
û 2 USD / ท่าน สำหรับคนขับรถต่อวัน  x 6 วัน = 12 USD
û 3 USD /ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์ไทย  x 7 วัน = 21 USD
รวมค่าทิป 48 USD/ท่านหรือประมาณ 1,680 บาทไทย

เงื่อนไขการจอง

งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังจากที่มีการจองพร้อมส่งรายชื่อและหน้าพาสปอร์ตผู้ที่จะเดินทางทันที
งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 20 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
}กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
}หลังจากชำระค่ามัดจำแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริษัทฯ จะทำการออกตั๋วล่วงหน้า 1-2 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง

กรณียกเลิก
}ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้
(ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น)
}ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล รับรอง บริษัทจะทำเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าสามารถคืนเงินได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็นสำคัญ

หมายเหตุ
}กรณีผู้เดินทางไม่สามารถ เข้า-ออก เมืองได้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
}บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ทางคณะทัวร์ ขอเพิ่มท่านละ 2,000 บาท กรณีที่คณะทัวร์ทุกท่านต้องการออกเดินทาง พร้อมมีไกด์ อำนวยความสะดวก **
}ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 15ท่าน หรือต่ำกว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผู้จัดรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม
}บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
}บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน  เครื่องบินรีเลย์  ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ
}เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
}เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
}กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ    
}ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมือง
}สำหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออก
 
หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **

**ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทำการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชำระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี**

Subscribe our newsletter

กรอก email เพื่อรับข่าวสาร/โปรโมชั่นสุดคุ้ม และสิทธิประโยชน์ดีๆ ของท่านก่อนใคร!