Loading
ยุโรป

ทัวร์ยุโรปพรีเมี่ยม ออสเตรีย โปแลนด์ ฮังการี เยอรมัน 10 วัน 7 คืน TG

ทัวร์ยุโรปพรีเมี่ยม ออสเตรีย โปแลนด์ ฮังการี เยอรมัน 10 วัน 7 คืน TG

บินตรงเวียนนา พระราชวังเชิงบรุนน์ – ริงสตราเซ่ – ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ - มรดกโลกค่ายเอาชวิทซ์ - วอร์ซอ – พระราชวังหลวง - กรากุฟ-ปราสาทหลวงเววิล - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - บูดาเปสต์ - กราซ - ฮัลล์สตัทท์ – มิวนิก

Thai Airways International

ช่องทางการสั่งซื้อทัวร์เพิ่มเติม :

Call Center : 02-187-3092

Hot Line : 061-242-2659

LINE ID : emmerez

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ :

22.00 น.

นัดพบเพื่อทำการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ

นัดหมายคณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ชั้น 4 (ประตู 2) โดยมีเจ้าหน้าที่สิริ ทัวร์เซ็นเตอร์คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

Day : 2

กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์

07.00 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครสู่กรุงเวียนนา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG936 เวลา 01.30 – 07.00 (ณ.เวลาท้องถิ่นประเทศออสเตรีย) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

นำคณะเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่เมืองเวียนนา นำท่านเข้าเยี่ยมชมมรดกโลก “พระราชวังเชินบรุนน์” (Schoenbrunn Palace) พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮับส์บูร์ก สร้างในปลายศตวรรษที่ 17 ตามพระราชประสงค์ของพระนางมาเรียเทเรซ่า จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ตัววังมีสีทองเหลืองอร่าม ด้านในวังมีห้องจำนวนมากถึง 1,441 ห้อง อาทิ ห้องทรงพระอักษร ห้องพระราชพิธี ห้องทรงพระสำราญ ท้องพระโรง ห้องบรรทม โดยทุกห้องล้วนตกแต่งด้วยวัสดุที่มีความสวยงามอลังการ ด้านนอกจัดสวนในรูปแบบบาโรก และประดับด้วยรูปแกะสลักอย่างวิจิตรงดงาม ..... จากนั้นนำคณะเดินทางไปถนนริงสตราเซ่ ถนนสายสำคัญที่สุดสายหนึ่ง เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญๆ เช่น รัฐสภา โรงโอเปร่า พระราชวังเบลวาแดร์ อาคารพิพิธภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น โดยใกล้กันนั้นมีถนนคาร์ทเนอร์(Karntnerstrasse)เป็นถนน ช้อปปิ้งสายสำคัญ ของเมืองนี้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อิสระทุกท่านช้อปปิ้งที่ ถนนคาร์ทเนอร์ (Karntnerstrasse) โดยมีสินค้า อาทิ เสื้อผ้าแบรนด์ยอดนิยม เครื่องแก้วคริสตัลเจียระไน ของที่ระลึกต่างๆ เป็นต้น

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Austria trend hotel ananas wien หรือเทียบเท่า

Day : 3

มรดกโลกค่ายเอาชวิทซ์ - คาโตวิซ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำคณะเดินทางไปยังเมืองออสวิชิม (Oswiecim) มีอีกชื่อในภาษาเยอรมันว่า เอาชวิทซ์ (Auschwitz) เมืองทางตอนใต้ของประเทศโปแลนด์ มากมายด้วยประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะในช่วงสงครามโลกครั้ง ที่ 2 เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นที่ตั้งของ ค่ายกักกันเอาชวิทซ์ ผลของความโหดร้ายและผลของสงครามโลกที่ไม่มีใครปรารถนา

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เข้าเยี่ยมชมมรดกโลกพิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาชวิทซ์ (Auschwitz) ค่ายกักกันเชลยศึกในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สถานที่แห่งนี้ถือเป็นสุสานของเชลยศึกกว่า 1.3 ล้านคน ที่ต้องสังเวยชีวิตให้กับความกักขฬะและบ้าเลือดของผู้นำอย่าง “อดอล์ฟ ฮิตเลอร์” ..... เดินทางกลับสู่เมืองคาโตวิซ (Katowice) (40 ก.ม.)

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Novotel Katowice Centrum หรือเทียบเท่า

Day : 4

วอร์ซอ – พระราชวังหลวง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำคณะเดินทางไปยังเมืองวอร์ซอ (Warsaw) เพื่อเยี่ยมชมบรรยากาศของเมืองวอร์ซอ และถ่ายภาพจุดสำคัญอย่าง “ศูนย์วัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์วอร์ซอ” อาคารในรูปแบบนีโอคลาสสิคโกธิก หรือที่ในแถบยุโรปตะวันออกเรียกว่า “รูปแบบสังคมนิยม” ที่ทั้งโอ่อ่า สูงเด่นเป็นสง่าที่สุดในเมืองวอร์ซอ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เข้าชมมรดกโลก “พระราชวังหลวง” (The Royal castle Warsaw) แบบเจาะลึกไปกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นพระราชวังหลวงแห่งนี้เป็นที่ประทับหลักของราชวงศ์โปแลนด์ตั้งแต่ปี ค.ศ.1619 โดยด้านในประดับตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบเรเนซองส์ บาโรก มีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น ห้องบรรทม ห้องทรงงาน ห้องโถงว่าราชการ ห้องประชุมสภาขุนนาง เป็นต้น ..... จากนั้นเดินเยี่ยมชมจัตุรัสเมืองเก่าวอร์ซอ และหาซื้อสินค้าที่ระลึกที่น่าสนใจ อาทิ เครื่องแก้ว เซรามิก งานไม้แกะสลัก ตุ๊กตาไม้ เป็นต้น

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Hotel Radisson Blu Sobieski at Warsaw หรือเทียบเท่า

Day : 5

กรากุฟ - ปราสาทหลวงเววิล

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำคณะเดินทางไปเยี่ยมชมมรดกโลกเมืองหลวงเก่าของโปแลนด์อย่าง “กรากุฟ” (Krakow) หนึ่งในศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศโปแลนด์ อันจะเห็นได้จากอาคารบ้านเรือนที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมทุกยุคสมัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำคณะเที่ยวชมเมืองโดยเก็บภาพกับสถานที่สำคัญอย่างปราสาทหลวงเววิล (The Royal Wawel Castle) มีความสำคัญในทางประวัติศาตร์ ใช้เป็นสถานที่ราชาภิเษกกษัตริย์ทุกพระองค์ โดยด้านในประดับตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบเรเนซองส์ มีความงดงามโดดเด่นและเดินต่อไปยังจัตุรัสเมืองเก่า มีสถานที่สำคัญ อาทิ พิพิธภัณฑ์การค้าขาย (Cloth hall),โบสถ์เซนต์แมรี่ (St. Mary Basilica) เป็นต้น โดยอาคารบริเวณนี้ล้วนถูกก่อสร้างในแบบเรเนซองส์ และมีสีสันเป็นแนวสีโทนอ่อนทั้งสิ้น ซึ่งทำให้เกิดเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างหนึ่งของเมืองกรากุฟ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Hotel Novotel Kraków City West หรือเทียบเท่า

Day : 6

ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำคณะเดินทางไปยังเมืองบูดาเปสต์(Budapest) (395 ก.ม.) ผ่านเกษตรกรรมสองข้างทางของประเทศฮังการี ผ่านอุทยานแห่งชาติทาทรา (Tatra National Park) ผ่านประเทศสโลวาเกีย จากนั้นตรงเข้าไปยังประเทศฮังการี เพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองบูดาเปสต์ เมืองหลวงที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นล่องเรือชมความงดงามริมสองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ ของตัวเมืองฝั่งบูดาและเปสต์ (Budapest Legenda Cruise) โดยผ่านจุดที่น่าสนใจของตัวเมือง อาทิ อาคารรัฐสภา ปราสาทบูดา สะพานโซ่ เกาะมาร์กาเร็ต เป็นต้น จากนั้นอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Hotel NH Budapest City หรือเทียบเท่า

Day : 7

บูดาเปสต์ - กราซ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

เที่ยวชมเมืองฝั่ง “บูดา” เพื่อเข้าชม “ป้อมชาวประมง” (Fisherman’s Bastion) โดยจากจุดนี้สามารถมองเห็นวิวเมืองบูดาเปสต์ได้อย่างงดงาม ใกล้กันมีทําเนียบประธานาธิบดี และโบสถ์แมธเธียส ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่มีอายุกว่า 700 ปี นำท่านกลับไปยังฝั่ง “เปสต์” เพื่อถ่ายรูปบริเวณลาน “จัตุรัสวีรบุรุษ” สร้างไว้ระลึกถึงการสร้างชาติของชนชาติชาวฮังกาเรียนมีรูปหล่อบรอนซ์ของบรรพบุรุษชาวแมกยาร์ทั้ง 7 เผ่า ที่รวมตัวกันสร้างประเทศส่งต่อมายังรุ่นหลานจนถึงปัจจุบัน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางต่อไปยังเมืองกราซ (Graz) แคว้นสติเรีย ประเทศออสเตรีย (394 ก.ม.) เมืองนี้ถูกยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกที่มีบรรยากาศดีมาก เงียบสงบ เหมาะแก่การพักตากอากาศ เดินสำรวจย่านเมืองเก่าที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ อาทิ หอศิลปะเมือง กราซ สะพาน Grazer Murinsel เป็นต้น

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Hotel Mercure Graz City หรือเทียบเท่า

Day : 8

ฮัลล์สตัทท์ - มิวนิก

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางไปเยี่ยมชมมรดกโลก ได้แก่เมืองตากอากาศริมทะเลสาบ “ฮัลล์สตัทท์” (Hallstatt) (176 ก.ม.) หมู่บ้านชนบทที่สวยงามและได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของโลก เป็นเมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบ มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 500 กว่าคนเท่านั้น เมืองนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่แคบๆ ริมทะเลสาบฮัลล์สตัทเทอร์ (Hallstatter See) ถูกห้อมล้อมไปด้วยภูเขาสูงชันเนื่องจากเนื้อที่ที่จำกัดบ้านเรือนในเมืองนี้จึงต้องสร้างลดหลั่นเป็นชั้นๆตามแนวเขาริมทะเลสาบและยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การ UNESCO ประเภท Historic Cultural Landscape เมื่อปี 1997 ซึ่งจัดเป็นประเภทของชุมชนที่มีการผสมผสานกันอย่างกลมกลืนของภูมิประเทศที่สวยงามกับวัฒนธรรมที่เก่าแก่

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองมิวนิก (Munchen) ประเทศเยอรมนี (208 กม.) ถ่ายภาพกับพระราชวังฤดูร้อนนิมเฟนบูร์ก (1664) วังแห่งเจ้าผู้ปกครองแห่งแคว้นบาวาเลีย ประตูชัยเมืองมิวนิก เขตย่านเมืองเก่า จัตุรัสมาเรียน และศาลาว่าการเมืองมิวนิก ล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่สำคัญและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเก็บภาพเป็นความทรงจำที่สวยงามเป็นที่ระลึก

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Sheraton Munich Westpark Hotel หรือเทียบเท่า

Day : 9

มิวนิก - กรุงเทพมหานคร

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

เมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก เพื่อทำการเช็คอินและคืนภาษีสำหรับการช้อปปิ้ง จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG925 เวลา 01.35 – 06.10 น.(ณ เวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

06.10 น.

กรุงเทพฯ

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

ช่วงเวลาเดินทาง :

วันเดินทาง ผู้ใหญ่พักคู่ ผู้ใหญ่พักเดี่ยว เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง จอง
Thai Airways International 11 พค. 2561 - 20 พค. 2561 86,000 บาท 97,800 บาท 77,400 บาท 68,800 บาท
Thai Airways International 08 มิย. 2561 - 17 มิย. 2561 86,000 บาท 97,800 บาท 77,400 บาท 68,800 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เงื่อนไขและคำแนะนำสำหรับการซื้อทัวร์
ค่าทัวร์ต่อท่านรวม :
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ ตามมาตรฐานยุโรป
 •       ค่าเข้าชมสถานที่  พระราชวังเชินบรุนน์, พระราชวังหลวงวอร์ซอ, ค่ายกักกันเอาชวิตซ์, ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 3 - 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน                                                                                        (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศโปแลนด์ (เชงเก้น) **พักในประเทศโปแลนด์ 3 คืน**
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS  PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ , ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศตามวงเงินในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว (หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์)
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโรต่อคนต่อวัน
ค่าทัวร์ไม่รวม :
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
การจองทัวร์ (How to make your reservation) :
เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และ ชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 7 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ต่อบุคคลดังต่อไปนี้ (Cannot make your reservation) :
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้
 1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิด ถึง 4 ขวบ
 2. ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้ วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่าง ๆ ในการพยุงตัว
 3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกถึงการเป็นบุคคลไร้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยว
 4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ และต้องการแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง หรือกลางทาง
 5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิ ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง, พูดจาหยาบคาย, สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทำการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.)
เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)
***เงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลา***
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน
หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 วัน
หัก 50% ของค่าทัวร์
 • ยกเลิกในวันเดินทาง 3 วัน หรือ NO SHOW
หัก 100% ของค่าทัวร์
***เหตุผลประกอบการยกเลิกการเดินทาง***
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง และสามารถหาบุคคลมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น (แต่จะต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่เป็น NON-CHANGE NAME & NON-REFUND)
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ตามหลักการพิจารณาของสถานทูตทุกประการ  ให้นับการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด เป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลาดังกล่าวข้างต้น หากในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วัน (โดยจะคืนค่าทัวร์ให้แก่ผู้เดินทางเต็มจำนวน ยกเว้นค่าวีซ่าในกรณีที่มีการยื่นแล้ว)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับช่วงเวลาการเดินทาง รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยอันได้แก่ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้วทั้งหมด
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) :      
 • หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาวันเดินทาง สามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 30 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) :
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป โดยจะเป็นไปตามสายการบินซึ่งเป็นผู้กำหนด และทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
 • กรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND เงินตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินนั้นสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) :
 1. การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) :
ตามที่สายการบินได้แจ้งยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมจนถึงปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) :
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin/Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน และอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันกับกลุ่มคณะของท่านตามที่ต้องการ
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรปและทวีปอื่นในเขตโซนเหนือหรือใต้สุด โดยเฉพาะโรงแรมที่อยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติ หรือเขตพื้นที่เมืองที่มีอุณภูมิเฉลี่ยไม่เกิน 18 องศาเซลเซียสต่อปี จะไม่มีเครื่องปรับอากาศในห้องพัก โดยมักจะมีเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมให้บริการเฉพาะในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3 -4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในช่วงเวลาดังกล่าว
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องที่ใหญ่กว่าเดิม ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นห้องพักแบบ DOUBLE SINGLE USE ได้
สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) :
 • การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือการเปิดรับจองผ่านทาง Online ซึ่งหากในช่วงวันเวลาเดินทางดังกล่าวที่คณะจะเข้าชมและไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงินค่า Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้
 • และหากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง ที่เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระค่า Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชำระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter) :
 • ค่าทัวร์นี้ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึ้นลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 1.5 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) และการเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หากสัมภาระของท่านมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีการบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้มีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม หรือ 23 กิโลกรัม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสายการบินนั้น ๆ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะทำการส่ง “ใบเตรียมตัวสำหรับการเดินทาง” ให้แก่ท่านในช่วงก่อนวันเดินทาง โปรดศึกษาโดยละเอียด
 • กระเป๋า สัมภาระที่มีล้อเลื่อน และมีขนาดใหญ่เกินกว่าขนาดมาตรฐาน ไม่เหมาะแก่การเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนยานพาหนะในการเดินทาง ได้แก่ เครื่องบิน รถโค้ช รถไฟ เป็นต้น โปรดพิจารณาในการใช้งานดังกล่าว
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญหาย, สูญเสียของกระเป๋าและสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน โดยทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งสายการบินจะรับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือสูญเสียของสัมภาระในกระเป๋าใบใหญ่ที่โหลดขึ้นเครื่อง ตามการพิจารณาการชดเชยเงินตามแต่กฎของสายการบินนั้นๆ
การสูบบุหรี่ (Smoking Area) :
 • ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป หรืออเมริกา มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) :
 1. หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

Subscribe our newsletter

กรอก email เพื่อรับข่าวสาร/โปรโมชั่นสุดคุ้ม และสิทธิประโยชน์ดีๆ ของท่านก่อนใคร!