Loading
ญี่ปุ่น

ทัวร์แกรนด์เจเปนแอลป์ 7 วัน 5 คืน TG

ทัวร์แกรนด์เจเปนแอลป์ 7 วัน 5 คืน TG

เทศกาลดอกทิวลิป – ไร่สตรอเบอร์รี่ – วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ภูเขาไฟฟูจิ – ปราสาทมัตสึโมโต้ - เทือกเขาเจแปนแอลป์ (เส้นทางกำแพงหิมะ) - ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เกียวโต – วัดคินคาคุจิ – วัดคิโยมิซึ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อป..

Thai Airways International

ช่องทางการสั่งซื้อทัวร์เพิ่มเติม :

Call Center : 02-187-3092

Hot Line : 061-242-2659

LINE ID : emmerez

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ :

Day : 1

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

20.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C

22.10 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG640

***หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที*** (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง...เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

Day : 2

สนามบินนาริตะ – เทศกาลชมดอกทิวลิป – สวนสตรอเบอร์รี่ - วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ

06.20 น.

ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง

นำท่านเดินทางสู่ “เทศกาลชมดอกทิวลิป” ชมดอกทิวลิป Sakura Tulip Festa ที่เมือง Sakura (ซะคุระ) จังหวัด Chiba ในงานนี้จะได้ชมกับทุ่งทิวลิปมากกว่า 100 สายพันธุ์รวมกันกว่า 710,000 ต้น อิสระให้ท่านเก็บภาพกับดอกทิวลิปตามอัธยาศัย ... นำท่านชม “สวนสตรอเบอร์รี่” ขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆ สนุกสนานกับการชิมลูกสตรอเบอร์รี่สีแดงสดจากต้นสตรอเบอร์รี่ที่เรียงรายเป็นทิวแถว เต็มอิ่มกับการเก็บลูกสตรอเบอร์รี่ทานกันอย่างเพลิดเพลินพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับมุมสวยๆที่มีลูกสตรอเบอร์รี่สีแดงสดตัดกับใบสีเขียวเป็นพื้นหลัง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม “วัดเซ็นโซจิ” หรือ “วัดอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง(ประตูฟ้าคำรณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้านค้า แหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ ก็สามารถหาซื้อได้ที่ถนนแห่งนี้...นำท่านเดินทางสู่ “ชินจูกุ” ย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของนับเป็นพัน ๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดที่นัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟชั่นทันสมัย และเครื่องสำอาง เป็นต้น “ชินจูกุ” หมายถึง “ที่พำนักใหม่” ในสมัยเอโดะ โตกุกาว่า อิเอยะสึ ได้มีคำสั่งให้สำรวจย่านนี้ตามคำขอของพวกพ่อค้าและตั้งเมืองหน้าด่านขึ้นบนถนนโคชุไคโด ไม่นานก็กลายเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในสมัยนั้น มีทั้งโรงน้ำชา ร้านค้า โรงเตี๊ยมและหอคณิกาอีกกว่า 50 แห่ง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก RYOKOKU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า

Day : 3

ภูเขาไฟฟูจิ – ปราสาทมัตสึโมโต้

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตรจากระดับน้ำทะเลและรูปทรงกรวยคว่ำที่ได้สัดส่วนจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้งนักประพันธ์และกวีผู้มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น เดิมที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่สถิตของเทพเจ้าจึงเป็นแดนต้องห้ามสำหรับสตรีมานานนับร้อยๆปี และเกิดการระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อกว่าสามร้อยปีมาแล้ว ... นำท่านขึ้นความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดที่ทางอุทยานฯอนุญาตให้ขึ้นได้ในวันนั้นๆ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่สามารถมองเห็นทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่โดยรอบและเทือกเขาเจแปนแอลป์ที่ทอดตัวยาวขนานกับเส้นทางขึ้นสู่ภูเขาไฟ (ในสภาพอากาศเอื้ออำนวย)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ “ปราสาทมัตสึโมโต้” (ด้านนนอก) ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1590 โดย อิชิคาว่า คาสุมาซะ ซึ่งใช้เป็นที่พำนักของบรรดาเจ้าเมืองมาแต่ครั้งอดีต และยังคงสภาพเดิมไว้ได้อย่างงดงาม และในปัจจุบันที่นี่ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมข้อมูลและประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นรวมถึงจังหวัดนากาโน่จัดแสดงอย่างมากมาย ว่ากันว่าปราสาทมัตสึโมโต้เป็นปราสาทที่สวยที่สุดติด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น และเนื่องจากตัวปราสาทมีผนังเป็นสีดำทั้งหลังและส่วนของหลังคาก็ดูคล้ายๆกับอีกาที่กำลังกางปีกอยู่ จึงนิยมเรียกปราสาทนี้อีกชื่อหนึ่งว่า ปราสาทอีกาดำนั่นเอง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก **พิเศษ! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปูยักษ์**

ที่พัก KUROBE KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว **จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ำแร่ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น**

Day : 4

เทือกเขาเจแปนแอลป์ (เส้นทางกำแพงหิมะ)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่จุดเริ่มต้นของเส้นทาง “เจแปน แอลป์” เส้นทางท่องเที่ยวคลาสสิคที่ท่านจะประทับใจไม่รู้ลืม ทาเทยาม่า นำท่านนั่งรถรางไฟฟ้ารูปขั้นบันไดสู่ที่ราบสูงบิโจไดร่าเพื่อเปลี่ยนรถโค้ชสายธรรมชาติ สู่ ยอดดอยมุโรโด โดยโชเฟอร์มืออาชีพ ผ่านป่าสนและทุ่งราบที่มีมนต์เสน่ห์แตกต่างกันทุกฤดู เช่น น้ำตกเมียวโจ เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ผ่านป่าสนดึกดำบรรพ์ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี และลัดเลาะไปตามซอกกำแพงหิมะที่สูงกว่า 20 เมตร (ช่วงกลางเดือนเม.ย.ถึงต้นเดือนพฤษภาคม) ถึงยอดดอยมุโรโด คือ จุดชมวิวสูงสุดของเส้นทางนี้บริเวณยอดเขาท่านสามารถแลเห็นทะเลสาบน้อยใหญ่ ทะเลเมฆที่ตัดกับขอบฟ้าสีสดตลอดทั้งวันทั้งคืน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านโดยสาร รถโค้ชไฟฟ้าไร้มลพิษทะลุ “อุโมงค์ใต้ภูเขาทาเทยาม่า” ที่สูงถึง 3,015 เมตร สูงเป็นที่สองรองจากภูเขาไฟฟูจิ สู่ที่ราบไดคัมโป เพื่อชมทัศนียภาพอีกฟากฝั่งของภูเขา คุโรเบะไดร่า ที่ราบสูงบนไหล่เขาที่ท่านสามารถชมทัศนียภาพของช่องเขาที่เป็นเหวลึก สร้างความตื่นตาตื่นใจยิ่งแก่นักท่องเที่ยวทุกคน นำท่านโดยสารกระเช้า ข้ามเหวลึก ซึ่งสลิงของกระเช้าจากต้นทางถึงปลายทาง ไม่มีเสาค้ำคั่นกลางเลยเป็นทางยาว 1,700 เมตร จึงได้ฉายาว่ากระเช้าพาโนราม่า...จากนั้นนำท่านโดยสารรถกระเช้าไฟฟ้ารูปขั้นบันได้อีกครั้งเพื่อลดระดับลงสู่สัน เขื่อนคุโรเบะ เขื่อนขนาดยักษ์ที่มีความยาวของสันเขื่อนถึง 800 เมตร ท่ านสามารถเดินชมวิวที่โอฬารตระการตาของเทือกเขาแอลป์ได้ และชมความแรงของน้ำที่ปล่อยออกจากแอ่งน้ำสีเขียวมรกตที่พวยพุ่งส่งเสียงดังสนั่นสู่เบื้องล่าง ด่านสุดท้ายของเส้นทางธรรมชาติ นำท่านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้าปลอดมลพิษทะลุอุโมงค์ใต้ภูเขาเป็นทางยาวรวมถึง 6.1 กิโลเมตร คุณจะได้มีโอกาสสัมผัสความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ นอกจากนี้สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือหิมะที่ปกคลุมบนยอดเขา เป็นภาพอันงดงามตื่นตาตื่นใจ เกินคำบรรยายใดๆ ทั้งสิ้น

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

ที่พัก TAKAYAMA GREEN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว **จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ำแร่ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น**

Day : 5

ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ “เมืองทาคายาม่า” หรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่า “ลิตเติ้ล เกียวโต” เมืองเล็กๆ ท่ามกลางหุบเขาที่เต็มไปด้วยบ่อน้ำร้อนและเส้นทางชมธรรมชาติ ถือกำเนิดในปี 1500 ในฐานะเมืองที่ตั้งของปราสาทของตระกูลคานะโมริ ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดกิฟุ เมืองซึ่งมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีกลิ่นไอของประวัติศาสตร์ ที่เพียบพร้อมไปด้วย ธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงาม ซึ่งก่อให้เกิดเป็นแหล่งวัฒนธรรมอันล้ำค่าและยังคงเสน่ห์ในยุคโบราณเอาไว้ได้อย่างครบถ้วน...นำท่านเดินทางสู่ “ซันมาชิซูจิ” ย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปีไว้บนถนนสายเล็กๆ ที่ทอดยาว ตลอดสองฟากถนนเป็นบ้านเรือนไม้สไตล์ญี่ปุ่นโบราณ เต็มไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์อันยาวนาน หน้าต่างไม้เป็นซี่ๆ มุงด้วยหลังคากระเบื้องโบราณเรียงรายกันไปหลังแล้วหลังเล่าจนสุดสายตาที่ปลายถนน ดูแล้วเหมือนกำลังเดินอยู่ในบรรยากาศที่ย้อยยุคไปสู่อดีตกาล ตลอดเส้นทางนอกจากจะมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนแถบนี้แล้ว ยังเต็มไปด้วยร้าน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าชมความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ของ “หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ” หมู่บ้านแห่งนี้ ตั้งอยู่ในหุบเขาสูงห่างไกลความเจริญ ทำให้ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ประกอบกับความงดงามทางธรรมชาติที่จะแปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาลต่างๆ เช่น ทุ่งหญ้าเขียวขจีในฤดูใบไม้ผลิ สีสันสดสวยในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีและหิมะสีขาวโพลนในฤดูหนาว เป็นเสน่ห์ที่คอยดึงดูดผู้คนให้หลั่งไหลเข้ามาเยือนอย่างต่อเนื่อง หมู่บ้ามรดกโลกแห่งนี้ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่า “กัชโช่ สุคุริ” (Gussho Style) โดยการสร้างหลังคาเป็นสามเหลี่ยมทรงสูงกว่า 60 องศาคล้ายการพนมมือ โครงสร้างที่ถูกออกแบบอย่างชาญฉลาดของช่างไม้สมัยโบราณ สามารถรองรับหิมะที่ตกหนักตลอดฤดูหนาวอันยาวนาน ทำให้สามารถรักษาบ้านไว้ได้นานกว่า 250 ปี และยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1995 อีกด้วย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นบ้านมากมายจากร้านค้าที่ดัดแปลง ซ่อนตัวอยู่ในบ้านกัชโช่ได้อย่างกลมกลืน ... สมควรแก่เวลานำท่านสู่ “เมืองนาโกย่า” เมืองใหญ่ที่สุดและเป็นเสมือนประตูสู่เขตชูบุ ตั้งอยู่ในจังหวัดไอจิ เมืองที่รู้จักกันในฐานะศูนย์กลางการผลิตวัสดุก่อสร้างและรถยนต์ รวมทั้งเป็นเมืองท่าที่สำคัญเนื่องจากตั้งอยู่ริมชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิคและถือเป็นเมืองใหญ่อันดับสี่ของญี่ปุ่น

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

CYPRESS NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

Day : 6

เกียวโต – วัดคินคาคุจิ – วัดคิโยมิซึ – ชินไซบาชิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเกียวโต” เกียวโตเคยเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น ... นำท่านเดินทางสู่ “วัดคินคาคุจิ” หรือ “วัดปราสาททอง” ปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของโชกุนโยชิมิสึ ตั้งตระหง่านกลางสระน้ำ โอบล้อมด้วยสวนสไตล์ญี่ปุ่นโบราณที่ได้รับการดูแลและอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม ตัวปราสาทโดดเด่นด้วยสีทองส่องประกายระยับยามกระทบแสงอาทิตย์ เงาปราสาททาบลงบนผืนน้ำคล้ายกับมีปราสาทใต้น้ำอีกหนึ่งหลัง ให้ท่านได้เก็บภาพอย่างใกล้ชิดกับตัวปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ “วัดคิโยมิซึ” วัดที่สร้างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซุงนำมาวางเรียงกัน ภายในมี ระเบียงไม้ที่ ยื่นออกมาเหนือหุบเขา ทำให้เห็นวิวเมืองได้โดยกว้างและได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง ข้างใต้อาคารหลักคือ “น้ำตกโอตะวะ” ซึ่งเป็นสายน้ำ 3 สายไหลลงสู่บ่อน้ำ ผู้มาเยี่ยมชมวัดมักจะมาดื่มน้ำจากน้ำตกนี้ด้วยถ้วยโลหะ ด้วยความเชื่อว่าสามารถบำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ และยังเชื่อกันว่าการดื่มน้ำจากสายน้ำตกทั้ง 3 นี้แล้วจะประสบความสำเร็จสามด้านคือ “อายุยืนยาว ความรัก การเรียนการศึกษา”...สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งไร้ ขีดจำกัดกับสินค้ามากมาย อาทิ เสื้อผ้าเก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเท้าแฟชั่นสวยๆ สินค้า IT ทั้งหลาย Ipod กล้อง นาฬิกา Notebook Mp3 มีให้เลือกมากมายหลากหลายสีสัน

ค่ำ

อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

ที่พัก KKR OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

Day : 7

ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอออนพลาซ่า – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

สัญลักษณ์ทางอำนาจ การเมือง การปกครองและศูนย์กลางการบัญชาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยนั้น ด้านนอกของปราสาทเป็นลานกว้างที่ตกแต่งอย่าง สวยงามด้วยไม้ดอกไม้ใบหลากหลายชนิดสลับกันไป มีมุมที่นั่งสำหรับนั่งชมดอกไม้เพลินๆ และร้านค้าเล็กๆขายของที่ระลึกและของทานเล่น บริเวณนี้จึงเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ สำหรับชาวเมืองโอซาก้า โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ผลิ รอบบริเวณนี้จะสะพรั่งไปด้วยดอกซากุระที่ผลิดอกออกมาอวดโฉมไปทั่วบริเวณประหนึ่งร่มพฤกษาให้ผู้มาเยือนได้เพลินเพลิดและดื่มด่ำกับความงดงามของเทศการชมดอกซากุระ

กลางวัน

อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งกันต่อที่ “เอออน พลาซ่า” ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า,เสื้อผ้า เป็นต้น และยังมี “ร้าน 100 เยน” สินค้าทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้าที่สามารถเลือกไปเป็นฝากคนทางบ้านได้ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ

17.25 น.

ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG673

21.55 น.

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

ช่วงเวลาเดินทาง :

วันเดินทาง ผู้ใหญ่พักคู่ ผู้ใหญ่พักเดี่ยว เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง จอง
Thai Airways International 13 เมย. 2561 - 19 เมย. 2561 72,900 บาท 82,900 บาท 69,900 บาท 67,900 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :

***กรณีมีตั๋วเครื่องบินแล้วลดท่านละ 29,000.-บาท***
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 2,000 เยน/ท่าน/ทริป***
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน
2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
   (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
6. บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%                              
3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จำนวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป)

เงื่อนไขการชำระเงิน :                  
v สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 20,000.- บาท
v ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน

การยกเลิก :      
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทำการ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ :
Ø การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้เดินทางครั้งละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางมีจำนวนไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Ø รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
Ø ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้วง, การก่อจลาจล
Ø ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
รายละเอียดเกี่ยวกับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นสำหรับคนไทย
     จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์
เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติใน
การเข้าประเทศญี่ปุ่น

ตัวอย่างของเอกสารมีดังต่อไปนี้
1. บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น
3.  ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ
4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น
5. หลักฐานการทำงานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทำงานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการทำงาน บัตรพนักงาน เป็นต้น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น(สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพำนักระยะสั้นเท่านั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15  วัน
4.  เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

Subscribe our newsletter

กรอก email เพื่อรับข่าวสาร/โปรโมชั่นสุดคุ้ม และสิทธิประโยชน์ดีๆ ของท่านก่อนใคร!